สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยดาวเคราะห์แปดดวงและดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ โดยดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะแตกต่างกัน นอกจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ แล้ว ระบบสุริยะยังประกอบไปด้วยวัตถุท้องฟ้า คือ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระและอุกกาบาต ซึ่งวัตถุท้องฟ้าแต่ละอย่างมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/3  สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ  การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง                      

จุดประสงค์

1 สร้างแบบจำลอง และอธิบายองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่ององค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ระบบสุริยะของเรา
เรื่อง ระบบสุริยะ (4) 28 ก.พ. 66 (มีใบงาน)