สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นอกจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ แล้ว ระบบสุริยะยังประกอบไปด้วยวัตถุท้องฟ้า คือ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ และอุกกาบาต ซึ่งวัตถุท้องฟ้าแต่ละอย่างมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/3  สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ  การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง                      

จุดประสงค์

1 รวบรวมข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องวัตถุท้องฟ้าด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการจัดกระทำข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ระบบสุริยะของเรา
เรื่อง ระบบสุริยะ (3) 24 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)