สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             รูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ในท้องฟ้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวงจากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์

จุดประสงค์

1 สังเกตและอภิปรายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน 3 เดือน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการขึ้นและตกและรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (6) 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน , ใบกิจกรรม , คำถามหลังกิจกรรม และจิ๊กซอว์ดวงจันทร์)