สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ในเดือนถัดไปต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน 1 เดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์

จุดประสงค์

พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ในเดือนต่อไป

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการขึ้นและตกและรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (5) 10 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)