สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นจากทางด้านทิศตะวันออก และตกทางด้านทิศตะวันตก เส้นทางการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละวันก็จะเคลื่อนที่จากทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตก หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

สังเกตและอธิบายการขึ้นและตกของดวงจันทร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการขึ้นและตกและรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (2) 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน)