สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โลกมีขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ แกนโลก โดยโลกจะหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือ หรือหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกครู

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

1 สังเกตและอธิบายการหมุนรอบตัวเองของโลก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการขึ้นและตกและรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (1) 27 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)