สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การระบุว่าสสารที่สนใจเป็นสถานะใด สสารนั้นต้องมีสมบัติครบตามที่นักวิทยาศาสตร์กำหนด คือ ของแข็ง มีมวล ต้องการที่อยู่ มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมีมวล ต้องการที่อยู่ มีปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างไม่คงที่ และรักษาผิวหน้าอยู่ในแนวราบเสมอ  ส่วนแก๊สมีมวล ต้องการที่อยู่ มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่

สารบางชนิดไม่จัดเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส เนื่องจากขาดสมบัติบางประการของสารในสถานะนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร               

จุดประสงค์

1 ลงความเห็นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสสารแต่ละสถานะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่อสมบัติของสสารในสถานะต่าง ๆ ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการลงความเห็นข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
เรื่อง สถานะของสสาร 24 ม.ค. 66 (มีใบงาน)