สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แก๊สเป็นสถานะหนึ่งของสสาร แก๊สมีสมบัติหนึ่ง คือ ปริมาตรไม่คงที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1

ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร

ป.4/4  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ

จุดประสงค์

สังเกต และอธิบายปริมาตรของแก๊ส

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่อปริมาตรของแก๊สด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการวัดด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
เรื่อง แก๊ส (3) 17 ม.ค. 66 (มีใบงาน)