สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แก๊สเป็นสถานะหนึ่งของสสาร แก๊สมีสมบัติหนึ่ง คือ ต้องการที่อยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร

จุดประสงค์

สังเกต และอธิบายการต้องการที่อยู่ของแก๊ส

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการต้องการที่อยู่ของแก๊สด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
เรื่อง แก๊ส (2) 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน)