สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ของแข็งเป็นสถานะหนึ่งของสสาร ของแข็งมีสมบัติหนึ่ง คือ มีปริมาตรคงที่ สามารถใช้ถ้วยยูรีกาหาปริมาตรของของแข็งได้ด้วยวิธีการแทนที่น้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1

ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร

ป.4/4  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ

จุดประสงค์

1 สังเกต และอธิบายเกี่ยวกับปริมาตรของของแข็ง

2 ใช้เครื่องมือวัดปริมาตรของของแข็ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องปริมาตรของของแข็งด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการวัดด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
เรื่อง ของแข็ง (5) 16 ธ.ค. 65 (มีใบงานและวีดิทัศน์)