สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาปริมาตรของของแข็งที่ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต ทำได้โดยการแทนที่น้ำในถ้วยยูรีกา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/4  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ

จุดประสงค์

สังเกต และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาปริมาตรของของแข็ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องวิธีการหาปริมาตรของของแข็งด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมีวินัยด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
เรื่อง ของแข็ง (4) 13 ธ.ค. 65 (มีใบงานและวีดิทัศน์)