สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ของแข็งเป็นสถานะหนึ่งของสสาร ของแข็งมีสมบัติหนึ่งคือมีมวล ชั่งได้โดยใช้เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ

จุดประสงค์

ใช้เครื่องชั่งชั่งมวลของของแข็ง และอธิบายเกี่ยวกับการมีมวลของของแข็ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการมีมวลของของแข็งด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการวัดด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 สถานะของสาร
เรื่อง ของแข็ง (1) 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)