สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำไฟฟ้าของวัสดุ หมายถึง การที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุได้  ซึ่งสามารถทดสอบได้โดยนำวัสดุไปต่อในวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย แล้วสังเกตการสว่างของหลอดไฟฟ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติ

เรื่อง ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน

จุดประสงค์

สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบการนำไฟฟ้าของวัสดุชนิดต่างๆ       

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัวด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (1) 22 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)