สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความร้อนของวัสดุคือ การถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลาง จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการนำความร้อนแตกต่างกัน สามารถทดสอบได้โดยให้ความร้อนแก่วัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน

จุดประสงค์

1 ทดลอง อธิบาย และเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุชนิดต่างๆ       

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการนำความร้อนของวัสดุรอบตัวด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (1) 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)