สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความแข็งของวัสดุ คือความทนทานต่อการขูด ขีด เมื่อมีแรงมากระทำต่อวัสดุ ทดสอบได้โดยการนำวัสดุมาขูด ขีดกัน แล้วสังเกตรอยที่เกิดในเนื้อวัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง

และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน

จุดประสงค์

ทดลอง อธิบาย และเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความแข็งของวัสดุรอบตัวด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 วัสดุและสสาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
เรื่อง ความแข็งของวัสดุรอบตัว (1) 1 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)