สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์ดอกพุดตานจากกระดาษชำระ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  นอกจากจะเป็นการช่วยตกแต่งส่วนต่าง ๆ ในบ้านให้สวยงามแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกพุดตานได้

2. สามารถประดิษฐ์ดอกพุดตานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. มีความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ดอกพุดตานได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์ดอกพุดตาน 9 มี.ค. 66 (มีใบความรู้)