สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์ดอกกระเจียวจากหลอดพลาสติก เป็นการช่วยตกแต่งส่วนต่าง ๆ ภายในบ้านให้สวยงาม แล้วยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานการประดิษฐ์ดอกกระเจียวได้

2. สามารถประดิษฐ์ดอกกระเจียวได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ดอกกระเจียวเป็นของตกแต่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์ ดอกกระเจียว 2 มี.ค. 66 (มีใบความรู้)