สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์รถของเล่น เป็นการนำวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  และสามารถทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์รถของเล่นได้

2. สามารถประดิษฐ์รถของเล่นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. มีความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์รถของเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์รถของเล่น 23 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)