สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋ง เป็นการนำวัสดุ เศษวัสดุหรือการนำสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานของเล่นที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋งได้

2. สามารถประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋งได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋งเป็นของเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์สัตว์น้อยเด้งดึ๋ง 16 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)