สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ เป็นการนำวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  และสามารถนำผลงานไปใช้เองหรือนำไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกให้ผู้อื่นในโอกาสต่าง ๆ  ได้ได้อีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือได้

2. สามารถประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือเป็นของใช้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)