สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประดิษฐ์กล่องดินสอ เป็นการนำวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กล่องดินสอหรรษาได้

2. ประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์กล่องดินสอหรรษาเป็นของใช้    

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์กล่องดินสอหรรษา 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)