สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ใช้ในงานประดิษฐ์มีความจำเป็นต้องใช้       ให้ตรงกับลักษณะงาน เพื่อให้ผลงานสำเร็จสมบูรณ์ สวยงาม ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานในการทำงาน   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ได้

2. เขียนวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานประดิษฐ์ได้

3. เห็นคุณค่าของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)