สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 งานประดิษฐ์ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุด้วยวิธีการต่าง ๆ มาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ ๆ เช่น ของเล่น ของใช้ หรือนำมาตกแต่ง เพื่อความสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้

2. เขียนความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้ 

3. เห็นประโยชน์ของงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เรื่อง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สานฝันสู่งานประดิษฐ์
เรื่อง รู้จักความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)