สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดูแลรักษาผักสวนครัว  ได้แก่  การรดน้ำ  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี  จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาผักสวนครัวได้ 

2. ดูแลรักษาผักสวนครัวของตนเองได้อย่างถูกวิธี  

3. เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

         

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง บำรุงราก บำรุงดิน 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)