สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปลูกผักสวนครัว ควรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทของผักสวนครัว เพื่อให้ผักสวนครัวที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวได้

2. ออกแบบภาชนะสำหรับปลูกผักสวนครัวได้

3. เห็นประโยชน์ของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นภาชนะปลูกผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัว 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)