สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การขยายพันธุ์ผักสวนครัว เป็นการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้จำนวนมากพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น มักปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการขยายพันธุ์ผักสวนครัวได้

2. เขียนวิธีการขยายพันธุ์ผักสวนครัวได้

3. เห็นประโยชน์ของการขยายพันธุ์ผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

         

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การขยายพันธุ์ ผักสวนครัว 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)