สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เครื่องมือการเกษตร เป็นอุปกรณ์ ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยทุ่นแรง  และอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งเครื่องมือสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท เครื่องมือที่ใช้งานกับดิน เครื่องมือที่ใช้งานกับพืช เครื่องมือเกษตรที่ดีควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ๆ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการจำแนกประเภทของเครื่องมือการเกษตรได้

2. เขียนวิธีการใช้งานเครื่องมือการเกษตรได้

3. เห็นคุณค่าของเครื่องมือการเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง รู้จักประเภทของเครื่องมือการเกษตร 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)