สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เกษตร เป็นการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการประมง  มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สามารถสร้างวัตถุดิบ ในการผลิตปัจจัย 4  และเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการเกษตรได้

2. เขียนความหมายและความสำคัญของการเกษตรได้

3. เห็นประโยชน์ของงานเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง เกษตรสำคัญไฉน 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน และความรู้)