สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลี้ยงสัตว์ เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องจัดหาที่อยู่อาศัย ให้อาหารและน้ำ จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเจริญเติบโต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกบอกประเภทของสัตว์ได้

         2. จดบันทึกงานเกษตร (การเลี้ยงสัตว์) ที่เคยทำในชีวิตประจำวันได้

         3.  เห็นประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ 17 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)