สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพรวนดินและใส่ปุ๋ย เป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลรักษาพืช ถ้าเราพรวนดินและใส่ปุ๋ยเป็นประจำ จะทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1 บอกเครื่องมือที่ใช้ในการพรวนดินและใส่ปุ๋ยได้

         2 สามารถพรวนดินและใส่ปุ๋ยได้อย่างถูกวิธี

         3. เห็นประโยชน์ของการพรวนดินและใส่ปุ๋ย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การดูแลรักษาพืช (3) การพรวนดินและใส่ปุ๋ย 10 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)