สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถอนและเก็บวัชพืช เป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลรักษาพืช ถ้าเราถอนวัชพืชและรดน้ำอย่างเป็นประจำ จะทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกความหมายของวัชพืชได้

         2. ถอนและเก็บวัชพืชได้อย่างถูกวิธี

         3.  เห็นประโยชน์ของการถอนและเก็บวัชพืช

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การดูแลรักษาพืช (2) การถอนและเก็บวัชพืช 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)