สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรดน้ำต้นไม้ น้ำมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงของพืชหรือต้นไม้ และช่วยลำเลียงอาหารเข้าสู่ลำต้นของพืชหรือต้นไม้

เราจึงควรรดน้ำต้อนไม้เป็นประจำทุกวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

             1. รู้จักขั้นตอนการรดน้ำต้นไม้

             2. รดน้ำต้นไม้ได้อย่างถูกวิธี

             3.  เห็นประโยชน์ของรดน้ำต้นไม้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การดูแลรักษาพืช (1) การรดน้ำต้นไม้ 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรคำ)