สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชที่อยู่ใกล้ตัวเรามีทั้งพืชที่กินเป็นอาหารและพืชที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ เราจำเป็นต้องรู้จักพืชทุกประเภทจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. สามารถยกตัวอย่างพืชแต่ละประเภทได้

         2. สามารถแยกประเภทของพืชได้

         3. เห็นความสำคัญของพืชใกล้ตัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง รู้จักพืชกันเถอะ 17 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)