สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานเกษตรเราควรรู้จักเครื่องมือเกษตร รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาเพื่อจะได้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแต่ละชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. ยกตัวอย่างวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรได้

         2. เขียนชื่อและวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรได้

         3. เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร 10 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และจิกซอว์)