สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกัน

 เราควรรู้จักเครื่องมือเกษตร เพื่อจะได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. สามารถยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรได้

         2. เขียนชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรและบอกวิธีการใช้งานได้

         3. เห็นความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้ 3 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)