สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานเกษตร เป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

        1. บอกความสำคัญของงานเกษตรได้

        2. แยกประเภทของงานเกษตรได้

        3. เห็นความสำคัญของงานเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง ความหมายและประเภทของงานเกษตร 27 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรภาพ)