สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี และมีความระมัดระวังในการทำงาน จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1 ยกตัวอย่างความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในงานช่างได้

         2 บอกวิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในงานช่างได้อย่างถูกต้อง

         3. เห็นประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในงานช่าง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 รู้จักงานช่าง
ชั่วโมง รู้จักงานช่าง
เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 20 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรกระดาษ)