สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการทำงานช่าง เราต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างให้ถูกวิธี เพราะจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือนั้น ๆ ให้นานยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. ยกตัวอย่างวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้

         2. เขียนวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้อย่างถูกต้อง

         3. เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 รู้จักงานช่าง
ชั่วโมง รู้จักงานช่าง
เรื่อง วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)