สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการทำงานช่าง เราต้องรู้จักวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างแต่ละชนิด เพราะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้

         2. เขียนวิธีการใช้งานของเครื่องมือในงานช่างได้อย่างถูกต้อง

         3. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่างที่เหมาะสมกับงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 รู้จักงานช่าง
ชั่วโมง รู้จักงานช่าง
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง 6 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)