สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานช่างแต่ละประเภทมีความสำคัญ เมื่อสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านชำรุด ควรเลือกใช้ช่างให้ถูกประเภท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกความหมายของงานช่างได้

         2. แยกแยะประเภทของงานช่างได้

         3. เห็นความสำคัญของช่างแต่ละประเภท

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 รู้จักงานช่าง
ชั่วโมง รู้จักงานช่าง
เรื่อง ความหมายและประเภทของงานช่าง 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรภาพ)