สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานบ้าน เป็นการฝึกความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและยังทำให้บ้านสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกประโยชน์ของงานบ้านได้

         2. เขียนประโยชน์ของงานบ้านที่ทำเป็นประจำได้อย่างถูกต้อง

         3. เห็นความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการถูพื้น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้าน 16 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)