สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกวาดพื้นและถูพื้น จะทำให้บ้านสะอาด น่าอยู่ ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้กวาดพื้นและถูพื้น เพื่อจะได้นำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

1/3/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการกวาดพื้นได้

         2. ใช้เครื่องมือในการกวาดพื้นได้อย่างถูกวิธี

         3. เห็นความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการกวาดพื้น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การกวาดพื้นและถูพื้น (1) 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)