สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เครื่องมือต่างๆ ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน แล้วเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เราต้องทำความสะอาดเครื่องมือเหล่านั้นให้ถูกวิธี แล้วนำเก็บให้ถูกที่ เพื่อที่เครื่องมือต่างๆ จะได้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

 จุดประสงค์

         1. บอกชื่อเครื่องมือทำความสะอาดบ้านได้

         2. เขียนวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือทำความสะอาดบ้านได้อย่างถูกวิธี

         3. เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน 25 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ บัตรภาพ)