สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การทำความสะอาดบ้านมีหลายวิธี เช่น ปัดฝุ่น กวาดพื้น ถูพื้น ซึ่งในการทำงานแต่ละอย่างจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เพื่อให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย เราจึงต้องทำความรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาด เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกชื่อเครื่องมือทำความสะอาดบ้านได้

         2. เขียนชื่อเครื่องมือทำความสะอาดบ้านและบอกวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

         3. เห็นประโยชน์ของเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง เครื่องมือทำความสะอาดบ้าน 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)