สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานบ้าน เป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

          1. บอกประเภทของงานบ้านได้

          2. แยกแยะประเภทของงานบ้านได้อย่างถูกต้อง

          3. เห็นประโยชน์ของงานบ้านประเภทต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง ความหมายและประเภทของงานบ้าน 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ บัตรภาพ)