สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ในบ้านหลังหนึ่งจะมีห้องหลายห้อง เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน้ำ แยกกันไปตามรูปแบบการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกความหมายของบ้านได้

         2. จำแนกประเภทของห้องต่างๆภายในบ้านได้

         3. เห็นประโยชน์ของการใช้ห้องต่างๆภายในบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง บ้านน่าอยู่ 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ บัตรภาพ)