สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมกีฬา จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของกีฬาที่มีต่อสุขภาพร่างกาย และการดำเนินชีวิตในสังคม ดังนั้น นักเรียนควรได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา และฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในบริบทที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน                                                      

ต 4.2 ป.3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาได้

3. เขียนโปสเตอร์การแข่งขันกีฬาได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Sports
เรื่อง Sports Day 21 มี.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)