สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การฟังประโยคคำสั่งให้เข้าใจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  โดยเฉพาะการฟังคำสั่งในการเล่นกีฬา เพราะจะทำให้ผู้เล่นเล่นได้อย่างไม่ติดขัด มีประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมเป็นทีมได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนั้น นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การรับฟังคำสั่งเกี่ยวกับการเล่นกีฬาให้เข้าใจ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน

ต 1.1 ป 3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ (chant) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์ กลุ่มคำและประโยคเกี่ยวกับการออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง

2. ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังได้                                                         

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการออกเสียงคำ ประโยค และการปฏิบัติตามคำสั่ง

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Sports
เรื่อง Fun Time 17 มี.ค. 66 (มีใบงาน)