สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ความสามารถในการเล่นกีฬาจะทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักและเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการออกเสียงและเข้าใจความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และฝึกอ่านข้อความง่าย ๆ ที่บรรยายเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป 3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป 3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป 3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 3.1 ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา

2. บอกความหมายคำศัพท์ กลุ่มคำและประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา

3. เขียนคำศัพท์หรือประโยคได้ตรงกับภาพกิจกรรมกีฬาที่กำหนดให้

4. พูดถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การอ่าน การออกเสียงคำ ประโยค และเรื่องสั้น ๆ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Sports
เรื่อง My Favourite Sport 14 มี.ค. 66 (มีใบงาน)