สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กีฬาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง นักเรียนที่ฝึกฝนตนเองด้านกีฬาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้น นักเรียนจึงควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับการเล่นกีฬา รวมทั้งฝึกอ่านข้อความง่าย ๆ เกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่าง ๆเพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป 3/2  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป 3/1  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป 3/1  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.3/3   เข้าร่วมกิจกรรม  ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ต 4.1 ป 3/1  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาได้

3. บอกโครงสร้างประโยคบอกความยากง่ายของกีฬาได้

4. เขียนคำศัพท์หรือประโยคได้ตรงกับภาพกิจกรรมกีฬาที่กำหนดให้

5. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาถูกต้องตามหลักการอ่าน

6. พูดถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 My Free Time
ชั่วโมง Sports
เรื่อง Sport Time 10 มี.ค. 66 (มีใบงาน)